Nail care Cuticle Pushers

Cuticle Hollow Pusher

Art No: CP-4013

Flat Grip Pusher

Art No: CP-4014

Combo Hollow Pusher

Art No: CP-4015

Double End Flat Pusher

Art No: CP-4016

Combo Hollow Pusher

Art No: CP-4017

Double End Pusher

Art No: CP-4018

Double End Pusher

Art No: CP-4019

Dual Purpose Tool

Art No: CP-4020

Combo Hollow Pusher

Art No: CP-4021

Combo Hollow Pusher

Art No: CP-4022

Hollow Pusher

Art No: CP-4023

Pterygium Remover

Art No: CP-4024